Admission’54 – ชวนน้องเรียนคอมพ์ มอดินแดง

26 March, 2011 at 8:30 am

content_admission54

สวัสดี น้องๆ ที่กำลังจะ Admission  ประจำปี 2554 ทุกคนวันนี้ พวกพี่ คอมพ์สีอิฐ จะมาชวนน้องเรียนคอมพ์ ที่มอดินแดง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) มาเป็นครอบครัวเดียวกัน…

ก่อนอื่นพี่ก็อยากจะบอกว่า ถ้าน้องอยากเรียนสายคอมพิวเตอร์ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดหลักสูตรตรงกับความต้องการดังนี้…

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ – สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 2. คณะศึกษาศาสตร์ – สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 3. คณะวิทยาศาสตร์ – สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

หากน้องๆ สนใจติดตามข่าวสาร กำหนดการรับสมัครได้ที่เว็บของแค่ละภาควิชา และเว็บของ สกอ. ด้วย
หากน้องๆ ยังลังเลใจเกี่ยวกับการเลือกคณะ สาขาวิชา พี่มีคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ มาฝากกัน อย่างแรกเลย ความแตกต่างของหลักสูตร แต่ละสาชาวิชา นั้นถูกออกแบบมาอย่างดี สามารถอธิบายได้ตามนี้

 1. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (En.Com) จะมุ่งเน้นให้ มีความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้าน ดิจิทัล ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ระบบ มีความสามารถใช้ภาษอังกฤษในการสื่อสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้
 2. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) จะมุ่งเน้นการออกแบบ การแก้ปัญหา มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ตามความสนใจและศักยภาพส่วนบุคคล มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถทางวิชาการ
 3. สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) จะมุ่งเน้นให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะมุ่งเน้นให้สามารถจัดการ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรได้จริง
 5. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (Edu.Com) จะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง และเพียงพอ สามารถนำความรู้ที่ตนมี นำไปสอน ชี้แนะแก่นักเรียน นักศึกษา ได้ โดยจะเรียนการเป็นครูที่ดี มีคุณธรรมด้วย

เป็นไงบ้างหวังว่าน้องๆ คงจะสนใจสายวิชาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาบ้าง ไม่ต้องห่วงจบไปมีงานทำอย่างแน่นอน เด็กเรียนคอมพ์ สามารถหางาน สร้างงานเองได้ หากเก่งจริง…มีรุ่นพี่ประสบความสำเร็จมากมาย สุดท้ายพี่ขอฝากคะแนน Admission ของปีที่ผ่านมาไว้ให้ ไว้เผื่อบวก-ลบคะแนน ให้ได้ตัดสินใจกันนะ

 1. En.Com ปี 53 ต่ำสุด 14,857.35 คะแนน สูงสุด 19425.30 คะแนน
 2. CS ปี 53 ต่ำสุด 13,664.35 คะแนน สูงสุด 16,372.85 คะแนน
 3. GIS ปี 53 ต่ำสุด 11,780.75 คะแนน สูงสุด 14,757.90 คะแนน
 4. ICT ปี 53 ต่ำสุด 13,820.25 คะแนน สูงสุด 16,006.40 คะแนน
 5. Edu.Com ปี 53 ต่ำสุด 18,330.00 คะแนน สูงสุด 20,232.65 คะแนน