About

ComSeeIt (อ่าน : คอม-สี-อิด) คือ เว็บที่เกิดจากเด็กเรียนคอมพิวเตอร์ ที่เรียกกันในชื่อ “เด็กคอมพ์สีอิฐ” ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จัดทำขึ้นเพื่อ นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจัดทำสื่อการเรียน PDF ในเรื่องต่างๆ ตามแบบฉบับทีมงาน ComSeeIt

กิจกรรมงาน “คอมพ์สีอิฐ” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การร่วมกันทำกิจกรรมของเด็กเรียนคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วย 3 คณะ รวม 5 สาขาวิชาดังนี้

Comseeit_EN_SC_ED

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ – สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. คณะศึกษาศาสตร์ – สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  3. คณะวิทยาศาสตร์ – สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,
    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์

โดยกิจกรรมงาน “คอมพ์สีอิฐ” จะจัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อสมัครสมาน สามัคคีระหว่างคณะ และระหว่างสาขาวิชา เพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีการแสดงดนตรี การผูกขวัญ การรับประทานอาหารด้วยกัน และอื่นๆ อีกมากมายตามกำหนดการในแต่ละปี

ด้วยเหตุนี้ทางทีมงาน มองเห็นความสำคัญของกิจกรรมงานคอมสีอิฐ จึงจัดทำเว็บไซต์เพื่อรวมรวบภาพงานกิจกรรม และกำหนดการไปในตัวด้วย